Formandens beretning ved generalforsamlingen i ”Museumsforeningen for Sorø Amt” afholdt i Sorø Sognegård onsdag den 14. marts 2007 kl. 19.30

v. formand Niels G. Sørensen, Vedde Byvej 11, 4295 Stenlille, telefon 5780 4782 / mobil 24808877 – e-mail. nielsvedde@mail.tele.dk

 

Siden generalforsamlingen den 22. marts 2006 har bestyrelsen holdt 5 møder. I april, juni, september, november og i januar. På januarmødet holdt vi det årlige møde på Sorø Museum, hvor vi drøftede sager af fælles interesse med museumsdirektør Ea Stevns Matzon. Møderne finder ellers sted i et dejligt lokale på det nye Kultur- & Fritidscenter på Frederiksvej.

 

Ea Matzon orienterer i aften om livets gang på Sorø Museum.

 

Senere fortæller museumsinspektør Rune O. Lundberg fra Sydvestsjællands Museum om museums-arbejdet.

Ved generalforsamlingen i 2006 gav arkitekt Søren Lundquist os en indføring i istandsættelsen af forhusets gårdside på Sorø Museum.

 

Henning Fischer er stadig webmaster på vores hjemmeside, og jeg erindrer om, at der er mange in-formationer, herunder fotos fra udflugter. Se siden under www.vestmuseum.dk

Vi anbefalede på generalforsamlingen i 2006 at gøre det muligt at være 7 medlemmer i bestyrelsen. Det har vist sig at være nyttigt, så i år ønsker vi, at vedtægterne ændres, således, at bestyrelsen fremover permanent består af 7 medlemmer.

 

Bestyrelsen har ønsket at ændre foreningens navn til ”Sorø Museumsforening”, da vi mener, at det passer til navnet Sorø Museum, ligesom det klinger godt sammen med navnene på mange andre museumsforeninger i Danmark – herunder museumsforeninger i vore fem nabokommuner. Navnet markerer i øvrigt, at vi er en forening i Sorø Kommune.

Hertil kommer, at først Sorø Amt og senere Vestsjællands Amt er ophørt med at eksistere. Og be-tegnelsen ”Museumsforeningen for Region Sjælland” ville vel nok være at tage munden for fuld.

 

Når vedtægterne forhåbentlig ændres som foreslået i dagsordenen, ændrer vi selvfølgelig også - ved et lille tillæg - navnene i den lejekontrakt, som vi indgik med Sydvestsjællands Museum den 15.decem-ber 2002.

Denne lejeordning fungerer fortsat udmærket. Vi får 1 kr. årligt fra museet i leje, men museet afholder så alle udgifter.

 

Vi samarbejder om større arbejder og anlæg, og vi yder årligt tilskud til et konkret projekt. Sidste år kunne vi støtte opsætning af nyt plankeværk bag den nyanlagte museumshave. I år støtter vi med 10.000 kr. til renovering af gadeporten.

Fra Sorø Bevaringsfond modtog vi med glæde på jubilæumsdagen i juni 20.000 kr. til istandsættelse af porten. Som ventet har det været vanskeligt at få arbejdet sat i gang, men nu ser det ud til, at der snart sker noget. Sidst i februar måned blev der indhentet tilbud fra håndværksmestre.

 

Vi har igen fået trykt nogle foldere om foreningen, og de uddeles bl.a. på museet. Folderne opfordrer til medlemskab, og vi mener, at det virker. Vi har nu 150 medlemskaber.

Vi vil også fremover efter generalforsamlingerne lade nytrykte foldere uddele.

 

Jubilæumsdagen den 25. juni gav god omtale af forening og museum i den skrevne presse, og Ea Mat-zon blev interviewet om begivenheden i TV-ØST.

Bestyrelsens medlemmer var meget tilfredse med dagens forløb, og vi glædede os over de mange gæster, festtaler og skuespil i den solbeskinnede museumsgård. Vi er dog opmærksomme på, at mikrofon og højttaler ville have gjort god gavn. Dagen var et eksempel på det gode samarbejde, vi har med mu-seets leder og medarbejdere.

 

Den traditionelle gløggdag på museet i december forløb også fint - med 80 gæster, der kiggede indenfor i de nyistandsatte udstillingslokaler.

Vi ser som bygningsejere med stor tilfredshed på, at der hvert år sker en forbedring og en tiltrængt vedligeholdelse af museets rum til gavn for de besøgende og for de travle engagerede medarbejdere.

Efter stor arbejdsindsats fra personalets side genåbnede klunkestuen på 1.sal den 1. december, og vi kunne overvære borgmesterens klip i den røde snor.

 

Der er udsendt to nyhedsbreve – et i august 2006 og et i januar 2007. Ved velvillighed fra museet kan vi yde den service at medsende museets smukt udarbejdede folder med årsplan for alle de mange gode tilbud.

Det er efterhånden blevet en tradition, at brevene kommer hvert år på samme tidspunkt, idet det passer med indbydelse til de fire foredrag, som vi i godt samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologiforening indbyder til.

Samtidig er der mulighed for i god tid at indkalde til generalforsamling og annoncere om udflugter og ture.

 

De fire foredrag i 2006 var velbesøgte. Vi hørte om ”Skaane – det gamle Østdanmark” ved Henning Bussenius-Larsen. Villy Falk fortalte om en arkæologisk og ornitologisk ekspedition til Kenya. Vi blev indført i Jernalderbopladsen ved Lyshøj, Korsør, af Lea Meistrup-Larsen. Endelig fortalte vores lokale museumsinspektør Hugo Hvid Sørensen om ”Sydvestsjællands Museums arkæologiske virke”.

 

Museumsforeningen arrangerer årligt en udflugt, hvor der køres i privatbiler. Den 10. september måtte vi også ombord på en færge, idet vi besøgte Omø.

Einar Storm var en fremragende guide, og da solen strålede over den grønne ø og det herlige Storebælt, blev det en rigtig god dag, hvor natur og kultur smeltede sammen.

 

26. august i år går turen til Vikingecentret ved Tissø og til Kalundborg. Læs om dagen i det kommende august-nyhedsbrev.

 

Kasserer Jørgen Svendsen og undertegnede deltog i generalforsamlingen for ”Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark” den 25. marts. Det foregik på Tønder Museum, og vi blev bl.a. orienteret om Museum Sønderjylland.

Landssammenslutningen blev som bekendt stiftet i 2003, og der er nu tilsluttet 58 museums - og venneforeninger, heraf 11 på Sjælland.

Vi var også repræsenteret på sammenslutningens kursusdag i Roskilde d. 22. september. Mange informationer om sammenslutningen kan fås på www.sammus.dk

 

Jeg vil slutte årets beretning med at takke museets direktør og samtlige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde med positive oplevelser hele året igennem.

Også en stor tak til medarbejderne på museet fordi de er parate til at hjælpe os med interessante foredrag eller velskrevne faglige artikler i vores nyhedsbrev.

 

Og endelig en særlig tak til alle medlemmer for opbakning og støtte til foreningen og dermed til vores gamle kulturhistoriske museum med rekordbesøg i 2006: 6800 gæster.

Niels G. Sørensen