Generalforsamling 14. marts 2013

Der indkaldes til GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 14. MARTS 2013 KL. 19.30
i Sorø Sognegård, Munkevænget 22, 4180 Sorø

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

Ivan Hansen Valgtes.

2. Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse

Godkendtes.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent og budget for år 2014
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

5. Valg til bestyrelsen
På valg er Alan Tomlinson, Henning Fischer, Henning Bussenius - Larsen og Egon Dalegaard.
Egon Dalegaard ønsker ikke genvalg.

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Suppleanterne er på valg hvert år.

7. Valg af revisorer
På valg er Preben Lemann

8. Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår, at kassererskifte i 2013 først finder sted i juni 2013. Årsagen er, at nuværende
kasserer af praktiske grunde ønsker at fortsætte, indtil Skåneturen er gennemført.
Eventuelle andre forslag sendes til formanden inden den 10. februar 2013 (20. februar accepteres).

9. Evt. – uden beslutninger
Museumsleder Ea Stevns Matzon, Sorø Museum, Museum Sjælland, informerer bl.a. om den nye
museumsfusion i seks vestsjællandske kommuner: Ringsted, Sorø, Slagelse, Kalundborg, Holbæk og
Odsherred.

Der serveres øl/vand – senere kaffe med brød.

Venlig hilsen
Niels G. Sørensen, formand