Vedtægter for

Sorø Museumsforening

§ 1        Foreningens navn er Sorø Museumsforening.

            Foreningens hjemsted er Sorø.

 

§ 2.1.    Foreningens formål er at give økonomisk, interessemæssig og praktisk støtte til Sorø Museum, såvel i dets museale som dets arkæologiske arbejde. - Endvidere ved diverse arrangementer at nære medlemmernes interesse for museet og for egnens og Danmarks kulturarv.

2.    Sorø Museum har indtil videre sæde i den foreningen tilhørende, fredede ejendom Storgade 17, Sorø. Bestyrelsen træffer aftale med museet om lejebetaling,  vedligehold, administration, medlemmernes adgang m.v.

            Aftalen skal godkendes af generalforsamlingen.

 

§ 3        Som medlem af foreningen optages enhver, der betaler kontingent til foreningen og ikke modarbejder dens virke. Udmeldelse sker til regnskabsårets udgang 31/12.

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen med henblik på foreningens drift og formålets opfyldelse.

Generalforsamlingen fastsætter et årligt kontingent – dog minimum 500 kr. - for et firmamedlemskab, som giver firmaer mulighed for at blive omtalt som støtte for Sorø Museumsforening i foreningenspublikationer – herunder på hjemmesiden. Firmamedlemskab giver de samme rettigheder, som gælder for et enkeltmedlemskab, herunder gratis adgang for to personer pr. firmamedlemskab

            ½ års kontingentrestance kan medføre automatisk slettelse af medlemslisten.

 

§ 4.1.    Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig med mindst 5 tilstedeværende.

Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 14 dages varsel,  evt. også ved annoncering i dagspressen.

 

      2.   En ordinær generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

            1) Valg af dirigent

            2) Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse

            3) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

            4) Fastsættelse af kontingent og budget  

5) Valg til bestyrelsen

6) Valg af bestyrelsessuppleanter

7) Valg af revisorer

8) Indkomne forslag

9) Eventuelt, - uden beslutninger

 

3.      Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 8, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Beslutninger tages ved almindelig stemmeflerhed efter dirigentens optælling, jvfr. dog §§ 11-12.  Til èt betalt kontingent hører èn stemme.  Skriftlig afstemning kan kræves af dirigenten eller af mindst èn tilstedeværende stemmeberettiget.  

           

§ 5        Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning, når den finder det nødvendigt, eller højst 4 uger efter at mindst 25 % af medlemmerne skriftligt har fremsat ønske derom med angivelse af ønsket forhandlingsemne. Indkaldelse sker efter reglerne i § 4.1.

 

§ 6.1     Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer er på valg i lige år og 4 i ulige år. Desuden vælges hvert år en 1. suppleant og en 2. suppleant. Genvalg kan finde sted. Et mandat har gyldighed straks fra valgets tidspunkt.

   

     2.    Så længe foreningen er ejendomsbesidder skal det tilstræbes, at bestyrelsen omfatter tilstrækkelig juridisk og bygningsmæssig sagkundskab.

§ 7       For at styrke samarbejdet mellem foreningen og Sorø Museum kan der efter nærmere aftale udveksles bestyrelses- eller anden repræsentation uden stemmeret. Aftalen skal godkendes af generalforsamlingen.

 

§ 8        Bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling med formand og kasserer, - evt. også næst-formand og sekretær.   

Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt og er beslutningsdygtig, når mindst 4     medlemmer er til stede. Beslutning kan kun træffes af et flertal af de fremmødte.

Efter formandens skøn kan suppleant(er) indkaldes for at gøre bestyrelsen beslutningsdygtig. - Bestyrelsen er ulønnet. Mødeudgifter afholdes af foreningen.

                                   

§ 9        Regnskabet føres af kassereren, der efter revisors gennemgang og påtegning fremlægger det for generalforsamlingen. - Regnskabsåret er kalenderåret.

            Generalforsamlingen vælger for 2 år ad gangen 2 revisorer, der afgår i hhv. lige og ulige år.

 

§ 10      Foreningen tegnes udadtil af formanden samt mindst èt bestyrelsesmedlem.

Ved økonomisk forpligtelse af foreningen kræves formandens og kassererens underskrift. - Pantsætning eller salg af foreningens faste ejendom kan kun ske efter generalforsamlingsbeslutning.

            Kassereren har prokura til at hæve nødvendige midler af foreningens konti.

 

§ 11      Vedtægtsændringer kan foretages på en generalforsamling, hvis formuleret forslag herom fremgår af indkaldelsen, og mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringerne.

 

§ 12      Foreningens opløsning kan kun vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer  på to hinanden med mindst 14 dages mellemrum følgende generalforsamlinger med dette emne på dagsordenen. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler Sorø Museum. Den siddende bestyrelse fungerer, indtil foreningens forretninger er afviklede.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 2002